เกี่ยวกับเรา

 ยินดีต้อนรับสู่ คำอินฟาร์ม COME IN FARM ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  30 มิถุนายน 2562 โดยมีความคิดจากการที่ปัจจุบันเราได้พบว่าปูนาในธรรมชาติเริ่มมีจำนวนน้อยลงดังนั้นทางเราจึงได้มีแนวความคิดที่จะนำปูนามาเพาะพันธ์เพื่อขยายให้ปูมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งเรายังมีแนวความคิดที่จะนำปูนาที่เพาะพันธ์ได้มาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ เช่น ปูดอง น้ำพริกปู  รวมไปถึงจำหน่ายสินค้าอื่นๆเช่น หอยโข่ง หอยขม ปลาน้ำจืด กบ และสินค้า ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล เครื่องเทศ เครื่องแกง น้ำพริกต่างๆ  

Visitors: 270,786