กุ้งฝอย

กุ้งฝอย ชื่อสามัญของสัตว์น้ำขาปล้องจำพวกครัสเตเชียนจำพวกหนึ่ง เป็นกุ้งที่มีขนาดเล็กไม่มากนัก โดยมากอยู่ในอันดับย่อย Caridea และ Dendrobranchiata มีขาขนาดเล็กและเรียว พบได้ทั้งในทะเล, น้ำกร่อย และน้ำจืด มีอายุโดยเฉลี่ย 7 ปี หลายชนิดมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ รวมถึงมีการเลี้ยงเป็นสัตว์น้ำสวยงาม

กุ้งฝอยน้ำจืดชนิดที่พบมากในประเทศไทยคือชนิด Macrobrachium lanchesteri  เป็นชนิดที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาเศรษฐกิจหรือปลาสวยงาม จึงมีการเพาะเลี้ยงกันเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

กุ ้งฝอยเป็นสัตว์นํ้าที่มีรสชาติดีและมีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งโปรตีนแคลเซียมและแร่ธาตุ อื่นๆ
จึงทําให ้มีความนิยมในการบริโภคกันมาก สามารถนํามาประกอบอาหารได ้หลากหลายที่นิยม
รับประทานกันมากที่สุดคือ กุ้งเต ้นรองลงมาคือกุ ้งฝอยทอด ตํากุ้งพล่ากุ้งแกงสมกุ้งฝอย กุ ้งต ้ม
หวาน ต ้มเค็ม น้ำพริกกุ ้ง เป็นต ้น กุ้งฝอยนอกจากเป็นอาหารมนุษย์แล ้ว ยังมีความสําคัญในระบบ
ห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ เนื่องจากเป็ นอาหารของปลากินเนื้อได้เกือบทุกชนิด เช่น ปลาบู่ ปลา 
สลาด ปลากราย หรือปลาสวยงาม เช่น ปลาตะพัด ปลาออสการ์และปลาปอมปาดัวร์ เป็นต ้น
นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสตว์นํ้า เช่น กะปิ และกุ ้งฝอยแห ้ง เป็นต ้น

Visitors: 274,738